รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางมนรัตน์ สารภาพ

ด้านโภชนาการ

การเพิ่มคุณค่าโภชนาการอาหารด้วยธัญพืชในท้องถิ่น

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูมนรัตน์ สารภาพ ผู้เชี่ยวชาญในการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยมาปรับประยุกต์ พัฒนา และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรให้มีทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มค้นพบและพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำนมข้าวโพดเชิงอุตสาหกรรมในครัวเรือน และได้นำเสนอความรู้เรื่องน้ำนมข้าวโพดจนได้รับ อย.จนประสบความสำเร็จ จากนั้นพัฒนาน้ำนมข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคโดยใช้ข้าวโพดปลอดสารพิษเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลงานโดดเด่น ๑. การแปรรูปน้ำนมข้าวโพด และผลิตภัณฑ์จากนมข้าวโพด ๒. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๓. การเผาถ่านด้วยเตาอิวาเตะ และ การผลิตน้ำส้มควันไม้ ๔. การผลิตน้ำมันมะรุม และ น้ำมันงา ๕. กล้วยทอดสุญญากาศ การถ่ายทอดความรู้ ครูมนรัตน์ สารภาพ ถ่ายทอดความรู้โดย บรรยาย จัดอบรม/สัมมนา การสาธิต การฝึกวิชาชีพทักษะ และการนำชมสถานที่ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน การศึกษาในระบบ : เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย : ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มผู้สนใจและกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรม

ที่อยู่

๓๕๗ หมู่ที่ ๒ ไร่คุณมน ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ ๗๑๑๖๐

<< ย้อนกลับ