รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางถนอม ศิริรักษ์

ด้านโภชนาการ

โภชนาการท้องถิ่น

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูถนอม ศิริรักษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำภูมิปัญญาด้านโภชนาการดั้งเดิมของไทย มาปรับประยุกต์ พัฒนาและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากผลิตผลทางทะเล ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ค้นพบและพัฒนาน้ำปลา ซีอิ๊วปลา น้ำบูดู ให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการและเกิดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจต่อบุคคลในชุมชน ผลงานโดดเด่น ครูถนอม ศิริรักษ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ สมาชิก กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มแม่บ้านจากชุมชน ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เองในครัวเรือน ผู้ประกอบการจนเกิดโรงงานอุตสาหกรรมน้ำปลาในภาคใต้ ประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่ง ล้วนแล้วแต่น้ำสูตรของครูถนอมไปแปรรูป ทั้งสิ้นสร้างรายได้ให้กับโรงงาน โดยขายได้วันละประมาณ ๑๐,๐๐๐ ทั่วภาคใต้ การถ่ายทอดความรู้ ครูถนอม ศิริรักษ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ สมาชิก และกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เองในครัวเรือน ผู้ประกอบการจนเกิดโรงงานอุตสาหกรรมน้ำปลาในภาคใต้ประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่ง ล้วนแล้วแต่น้ำสูตรของครูถนอมไปแปรรูปทั้งสิ้น สร้างรายได้ให้กับโรงงาน โดยขยายได้วันละประมาณ ๑๐,๐๐๐ ขวด ทั่วภาคใต้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้นำความรู้มาเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและการประกอบอาชีพ โดยให้ปฏิบัติต่อจนสามารถทำเองได้นอกจากนี้ยังถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนในระบบ ซึ่งสถาบันการศึกษาบางแห่งตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้นำความรู้ดังกล่าวไปจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ครูถนอม ศิริรักษ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ เช่น ๑. กลุ่มแม่บ้านทั้งอำเภอสะทิงพระ รวมทั้งต่างอำเภอและต่างจังหวัด ๒. เผยแพร่การทำน้ำปลาแก่เกษตรกร จังหวัดสงขลา ๓. เผยแพร่สูตรน้ำปลาทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท ฉบับวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ๔. เผยแพร่ในจุลสารรายเดือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปีที่ ๒๔ ฉบบที่ ๒๖๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ คอลัมน์เทคนิคการเกษตร ฯลฯ ๕. ออกอากาศเผยแพร่แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น เพื่อเป็นความรู้ในรายการวิทยุเพื่อชุมชน ๖. เผยแพร่สูตรข้าวยำให้อร่อย ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติมุสลิม คอลัมน์ภูมิปัญญา เรื่องเส้นทางอาชีพ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ ๗. ชุมชนใกล้เคียงมาขอสัมภาษณ์ ๘. ออกเผยแพร่ตามการจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ

ที่อยู่

๔๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๑๙๐

<< ย้อนกลับ