รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมานพ ยาระณะ

ด้านศิลปกรรม

การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ที่ครูมานพ ได้ศึกษาและนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนและผู้สนใจ ได้แก่ การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ ซึ่งในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านนี้เกือบสูญหายไปแล้ว การตีกลองปู่เจ่ และการตีกลองมองเซิง การฟ้อนดาบ การฟ้อนหอก การฟ้อนดวงประทีป และการฟ้อนเจิง ดนตรีพื้นเมืองต่าง ๆ ศิลปะการป้องกันตัวแบบโบราณ ผลงานโดดเด่น ครูมานพเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะ ดนตรีและการแสดง การฟ้อน การตีกลองปู่เจ่ การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ และการตีกลองมองเซิง ฟื้นฟูศิลปะการต่อสู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อการศึกษาสืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผลงานที่ครูมานพ ภูมิใจ มีดังนี้ ๑. การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การฟ้อนดาบและศิลปะการตีกลองปู่เจ่ ถวายหน้าพระที่นั่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเสด็จประพาสเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งครูมานพได้รับพระราชทานเหรียญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ๒. การแสดงศิลปะการตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ ถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานฉลองพิธีเปิดสถานพยาบาลโรคเรื้อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ๓. การแสดงศิลปะการตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ ถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔. เป็นกรรมการพิจารณาผลงานงานนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน จากผลงานดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ครูมานพ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ด้านการตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ ซึ่งเป็นศาสตร์โบราณที่ผู้รู้ได้ล่วงลับไปเกือบหมดแล้ว การที่ครูมานพถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ จึงเปรียบเสมือนการต่อลมหายใจของศิลปะด้านนี้ออกไปอีก นับเป็นผู้ที่เสียสละในการถ่ายทอดความรู้โดยไม่คิดค่าตอบแทน มาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี ได้สร้างความภูมิใจและชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสังคม ทำให้สังคมตื่นตัวและร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป

ที่อยู่

๕ ถนนเจริญเมือง ซอย ๒ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ