รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอรุณ ทิพยวงศ์

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นฐานล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอรุณ ทิพยวงศ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีพื้นบ้าน และการประดิษฐ์เครื่องดนตรีหลากหลายประเภท เช่น มีความสามารถในการเล่นดนตรีทุกชนิด โดยเฉพาะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน อาทิ สะล้อ ซอ ซึง ปี่ ริเริ่มตั้ง “วงกระดึงสังคีต” ซึ่งใช้กระดึงผูกคอวัวควายมาเป็นอุปกรณ์ในการทำให้เกิดเสียงดนตรี วงแรกในประเทศไทย ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ เช่น เครื่องดนตรีที่ประกอบขึ้นจาก “ผางลาง” หรือเหล็กที่ใช้ผูกคอวัวควาย ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ อาทิ เศษไม้ รากไม้ ผลน้ำเต้า ผลงานโดดเด่น ครูอรุณมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีทุกประเภทตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาริเริ่มตั้งวงดนตรีพื้นบ้านของครู พ่อค้า และประชาชน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จนมีชื่อเสียง ค้นคว้าทดลองนำฮอก (กระดึงผูกคอวัว) ที่ชาวบ้านไม่ใช้ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะ และพัฒนาเป็น “วงดนตรีฮอก” วงแรกของไทย ซึ่งปัจจุบันได้เผยแพร่ให้แก่นักเรียนประชาชนนำไปบรรเลงเป็นวงมาตรฐานของจังหวัดแพร่ในชื่อ “กระดึงสังคีต”

ที่อยู่

๗/๒ ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๒ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54000

<< ย้อนกลับ