รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชูศักดิ์ หาดพรม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ในช่วงระยะเวลาแรกที่เกิดแนวคิดในการทำเกษตรแบบพึ่งตนเองนั้น ครูชูศักดิ์ได้ทำการทดลองทำเกษตรผสมผสาน บนเนื้อที่ของตนเองจำนวนประมาณ ๒๒ ไร่ก่อน แล้วก็ได้พบว่าจากการที่เคยพึ่งพาปัจจัยภายนอกเพื่อการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีต่าง ๆ ก็หันมาพึ่งตนเองเป็นหลัก ลดการใช้สิ่งเหล่านั้นเอง หันมาผลิตในแนวทางของการผสมผสานและเกื้อกูลกันระหว่างพืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ และพืชกับพืช โดยจัดสัดส่วนการผสมผสานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดมีความสมดุลของสภาพแวดล้อมหรือความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง อันทำให้เกิดผลในทางเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ เป็นต้น องค์ความรู้ในบ้านแสงเทียนที่เมื่อทุกคนมาเยี่ยมเยือนต้องได้รับกลับไปทุกรายและทุกหมู่คณะ คือประสบการณ์และความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านแสงเทียนจะมีตัวอย่างของการทำเกษตรที่เป็นของจริง เกิดขึ้นจริง และเห็นผลจริง ๆ ความรู้ที่ผู้มาเยือนจะได้รับไป อาจจะสรุปโดยย่อดังนี้ ผลงานโดดเด่น เป็นผู้ขยายแนวคิดด้านเกษตรผสมผสานในจังหวัดน่าน โดยเน้นพึ่งตนเอง ไม่ใช้สารเคมี โดยใช้ “บ้านแสงเทียน” ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้ทดลองแนวคิดและได้ผลดี จึงขยายเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไปทั้งในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด

ที่อยู่

บ้านแสงเทียน 118 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ