รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชูศักดิ์ หาดพรม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

เป็นผู้ขยายแนวคิดด้านเกษตรผสมผสานในจังหวัดน่าน โดยเน้นพึ่งตนเอง ไม่ใช้สารเคมี โดยใช้ "บ้านแสงเทียน๐ ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้ทดลองแนวคิดและได้ผลดี จึงขยายเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไปทั้งในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด

ที่อยู่

บ้านแสงเทียน 118 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ