รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนิยม บำรุงเสนา

ด้านศิลปกรรม

การแสดงโนรา-หนังตะลุง

ผลงาน

ครูนิยม บำรุงเสนา จากจังหวัดชุมพร เป็นผู้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาโนรามาตั้งแต่เด็กๆ หลังจากได้รับการสืบทอด จากบรรพบุรุษแล้ว ก็ศึกษาเพิ่มเติมกับครูโนราที่มีชื่อเสียงหลายคนเมื่อมีโอกาสรับราชการครู ก็ได้จัดให้มีการฝึกโนราที่มีชื่อเสียงหลายคน เมื่อมีโอกาสรับราชการครู ก็ได้จัดให้มีการฝึกโนราแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป มาเป็นเวลา ๒๑ ปี นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโนราหนังตลุงหรือที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรวิชาการสอนโนราแก่โรงเรียน ประดิษฐ์ท่ารำใหม่ๆ เป็นระบำพื้นบ้าน ประยุกต์ออกเผยแพร่จนได้รับความนิยมในคนรุ่นใหม่

ที่อยู่

8/1 หมู่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86000

<< ย้อนกลับ