รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

ด้านเกษตรกรรม

วนเกษตร

ผลงาน

เป็นผู้คิดค้นของการทำเกษตรแผนใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรด้วยการปลูกพืชหลายชนิดแบบธรรมชาตื สร้างผลผลิตหมุนเวียนให้เกษตรกรไปจำหน่ายได้ตลอดปีซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "วนเกษตร" อันเป็นต้นแบบของการทำเกษตรแผนใหม่

ที่อยู่

สวนวนเกษตรห้วยหิน 224 ตำบลแปลงยาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ 24160

<< ย้อนกลับ