รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองใบ อินทร์งาม

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองใบ อินทร์งาม ได้รับการปลูกฝังการออมมาตั้งแต่ยังเด็กจากครอบครัวอาจารย์กอปรกับตนเอง และชาวบ้านมีอาชีพทางการเกษตรที่ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ต้องหาทุนโดยการกู้ยืมเงินและมีดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการทำเกษตรและรายได้ที่จำกัด จึงมองเห็นปัญหาคิดหาวิธีแก้ไข โดยการเริ่มจัดตั้งกลุ่มทุนศึกษาเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการกองทุนระบบการบริหารงานขั้นตอนต่างๆ การได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนจากเรียนรู้ เสนอแนวคิด ร่วมทำงานด้วยกันของสมาชิก นำกลุ่มพัฒนาเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านไม้ดัด มีเงินหมุนเวียนปันผลกำไรแก่สมาชิก ส่งผลให้กลุ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีกลุ่มผู้สนใจมาดูงานกันจำนวนมา ผลงานโดดเด่น จัดตั้งกลุ่มกองทุนธุรกิจชุมชนช่วยเหลือเกษตรกรหลายกลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มกองทุนเพื่อการผลิต ๒. กลุ่มออมทรัพย์ ๓. กลุ่มร้านค้าสหกรณ์ชุมชน

ที่อยู่

22/4 ม.13 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ 16130

<< ย้อนกลับ