รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมพงษ์ อินทรสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้งและบริหารการจัดการในการดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธุรกิจชุมชน โดยมีลักษณะเด่นคือ แบ่งเงินออมทรัพย์ที่มีอยู่ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ เงินร้อยละ ๗๕ ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพเช่น ทำฟาร์มหอยนางรม สวนยางพารา สวนผลไม้ และอีกส่วนร้อยละ ๒๕ ใช้สนับสนุนร้านค้าชุมชนเพื่อการจำหน่ายสินค้าครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ภาคการเกษตร และเครื่องมืออื่น ๆ ตลอดจนการบริหารหารจัดการด้วยการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินกิจกรรม กลุ่มออมทรัพย์นำไปสู่ธุรกิจชุมชนมีความสำเร็จโดย การคิด พูด ทำ และประเมินผล ผลงานโดดเด่น เป็นผู้รวบรวมสมาชิกชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นผู้นำคนสำคัญในการดำเนินงานนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธุรกิจชุมชนต้นแบบที่นำเอาทรัพยากรท้องถิ่นเข้ามาบริหาร ทำให้เกิดเศรษฐกิจร่วมกันบนพื้นฐานสร้างความเข้าใจ ความซื่อสัตย์ เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน ทำให้เกิดความสมานสามัคคีกัน รวมทั้งอุทิศตนเพื่อการทำงานให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีอุดมการณ์ มีเป้าหมายชัดเจนและทำงานโปร่งใสอยู่ในรูปแบบประชาธิปไตย

ที่อยู่

๓๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐

<< ย้อนกลับ