รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมพิษ ดังสะท้าน

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมพิษ ดังสะท้าน มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดตั้งกองทุนและเศรษฐกิจชุมชน โดยกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจะมีระเบียบและกติกาที่ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้จริง มีคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ส่งผลให้กองทุนของหมู่บ้านมีเงินทุนสูง ทำให้หมู่บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีคนทั้งในและต่างประเทศ มาดูงานศึกษาเกี่ยวกับชุมชนในด้านการอาชีพ ผลงานโดดเด่น จัดตั้งโครงการออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านทุ่งเกล็ด ตำบลห้วยทรายเหนือจนประสบความสำเร็จ สร้างเครือข่ายให้ทุกหมู่บ้านในตำบลมีกลุ่มออมทรัพย์ ปัจจุบันหมู่บ้านทุ่งเกล็ดเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับชุมชนในด้านการอาชีพ กองทุนเงินล้าน และการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ

ที่อยู่

๖๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ ๗๖๑๒๐

<< ย้อนกลับ