รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเสถียรพงษ์ ครบุรี

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเสถียรพงษ์ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน สามารถในการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนากลุ่ม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมมากขึ้นโดยการ ๑. จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกมะลิบ้านหนองไผ่ ๒. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตำบลเขาชนกัน ๓. จัดทำศูนย์สาธิตการตลาด ๔. จัดตั้งปั๊มน้ำมันชุมชน เป็นตัวอย่างให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ มาศึกษาเป็นแบบอย่าง ผลงานโดดเด่น • เป็นผู้นำชุมชนในการนำคนชุมชนดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เป็นฐานแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การทำน้ำหมัก • ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการโคกหนองนา สร้างพื้นที่เก็บน้ำ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ให้แก่ชุมชน

ที่อยู่

๑๕๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ ๖๐๑๕๐

<< ย้อนกลับ