รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวรรณ ขุนจันทร์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวรรณ ขุนจันทร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชนสถาบันการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ได้วางแผนการดำเนินงานของกลุ่ม อย่างมีระบบในด้านต่างๆ ได้แก่ การรวบรวมผลผลิตยางพาราของสมาชิก การเปิดรานค้าของกลุ่มจำหน่ายสินค้า การรับฝากเงินจากสมาชิก การให้บริการทางด้านสินเชื่อแก่สมาชิก นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน และยุวเกษตรกร ร่วมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำเภอตะโหมดและกลุ่มยุวเกษตรกร ให้การศึกษาอบรมทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการนำทรัพยากรในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้ครอบครัวมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ในฐานะที่เป็น นักบริหารการจัดการวางแผนงานดำเนินงานธุรกิจชุมชนพัฒนาเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนแบบอย่างจนกลุ่มได้รับรางวัลที่ ๑ ในระดับประเทศ ๓ ครั้ง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒๕๒๙ ๒๕๓๓ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ผลงานโดดเด่น ๑. การรวบรวมผลผลิตของสมาชิกออกวางจำหน่าย ๒. จัดตั้งร้านค้าชุมชน เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ๓. จัดให้มีการออมทรัพย์และรับฝากเงิน ๓ ประเภท คือ เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากเผื่อเรียก ๔. จัดหาแหล่งงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ จากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้กลุ่มประสบความก้าวหน้า มีเงินทุนหมุนเวียน ทำให้เกิดสภาพคล่องในท้องถิ่น ต่อมามีการเข้าร่วมประกวดระดับชาติ ทำให้กลุมเกษตรกรมทำนาตะโหมดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ๓ ครั้ง ปีพ.ศ. ๒๕๒๖ ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ และปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้เป็นที่รู้จักและมีผู้มาศึดษาดูงานเป็นจำนวนมาก และเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายทั่วประเทศ

ที่อยู่

๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ ๙๓๑๖๐

<< ย้อนกลับ