รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวรรณ ขุนจันทร์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

ครูวรรณ ขุนจันทร์ จากจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชนสถาบันการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ไ ด้วางแผนการดำเนินงานของกลุ่มอย่างมีระบบในด้านต่างๆ ได้แก่ การรวบรวมผลผลิตยางพาราของสมาชิกการเปิดรานค้าของกลุ่มจำหน่ายสินค้า การับฝากเงินจากสมาชิก การให้บริการทางด้านสินเชื่อแก่สมาชิก นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านและยุวเกษตรกรร่วมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำเภอตะโหมด และกลุ่มยุวเกษตรกร ให้การศึกษาอบรมทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้ครอบครัวมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ในฐานะที่เป็นนักบริหารการจัดการวางแผนงานดำเนินงานธุรกิจชุมชนพัฒนาเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนแบบอย่างจนกลุ่มได้รับรางวัลที่ ๑ ในระดับประเทศ ๓ ครั้ง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖๒๕๒๙ ๒๕๓๓ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ที่อยู่

72 ม.3 ตำบลควนขนุน อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93160

<< ย้อนกลับ