รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุชิน งามนิยม

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุชิน งามนิยม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แบบมีส่วนร่วม เกี่ยวกับ ๑. ป่าชุมชน โดยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าใช้สอยและการใช้ประโยชน์จากป่า ๒. น้ำ การทำฝายวังไฮ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและอนุรักษ์สัตว์น้ำ ๓. การใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ผลงานโดดเด่น ครูสุชิน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้ใช้ความรู้ความสามารถ โดยการเป็นผู้นำและร่วมกิจกรรมกับชุมชนในตำบลเชียงดาว เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนต้นน้ำอำเภอเชียงดาว นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ในการทำฝายอนุรักษ์น้ำและสัตว์น้ำ รวมทั้งใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ ผู้เรียนตามอัธยาศัย มาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องจากอำเภอเชียงดาว และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นในการเป็นผู้นำ และร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนในอำเภอเชียงดาวและชุมชนทั่วไป

ที่อยู่

419 ม.7 บ้านงามนิยม ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50170

<< ย้อนกลับ