รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูอรรถกิจนันทคุณ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูอรรถกิจนันทคุณ เป็นผู้มีแนวคิดและมีความรู้ความสามารถประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรด้านเกษตรชีวภาพ ด้านการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งในการดําเนินการเพื่อผลักดัน ท่านได้นําแนวคิดและหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดการตระหนักแลหันมาร่วมมือกันจัดการทรัพยากรตลอดจนการลดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ผลงานโดดเด่น พระครูอรรถกิจนันทคุณ เป็นพระนักพัฒนาและนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ผืนป่าในพื้นที่ 5 จังหวัด ในภาคตะวันตก คือ (ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี) และเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้เกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆ หันมาทำเกษตรแบบธรรมชาติ ผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นใช้เอง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และระดมทุนจัดสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ

ที่อยู่

วัดป่าดอยลับงา 19 หมู่ที่ 17 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ 62000

<< ย้อนกลับ