รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางเด่นศิริ ทองนพคุณ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเด่นศิริ ทองนพคุณ มีความสามารถสูงเด่นในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของแม่น้ำที่เป็นเสมือนแม่ที่ให้ชีวิตแก่ทุกคน ซึ่งทุกคนจะต้องดูแลและตอบแทนบุญคุณแม่น้ำโดยไม่ทำให้แม่น้ำเน่าเสียด้วยการช่วยกันปกป้องคุ้มครองแม่น้ำให้สะอาดอยู่เสมอ จนเกิดการรวมพลังของชุมชนตลอดลำน้ำ ไม่เฉพาะที่จังหวัดนครปฐมเท่านั้น หากแต่แม่น้ำท่าจีนไหลผ่านไปยังจังหวัดใด ทุกคนก็ก่อตั้งเครือข่ายเพื่อพิทักษ์รักษาแม่น้ำ ท่าจีนให้คืนกลับมาใสสะอาดอย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยกลยุทธแห่งความสำเร็จที่เรียกว่าเอาใจเป็นที่ตั้งเพิ่มพลังโดยกลุ่มเพื่อนกิจกรรมเคลื่อนด้วยบ้าน วัด และโรงเรียน ผลงานโดดเด่น - รวบรวมคนก่อตั้งเป็นองต์ภาคประชาชนตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างคน ให้ฉลาดไม่ตกเป็นทาส ความโลภทุกประเภท - สร้างองค์ความรู้ แม่น้ำท่าจีนลึกแสนกว้าง - สร้างเครือข่าย รวบรวมแม่น้ำทุกพื้นที่

ที่อยู่

79/139 หมู่บ้านกฤษดานคร 26 ถนนเพชรเกษม ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73120

<< ย้อนกลับ