รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอนงค์ คุณเดช

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การจัดการป่าชุมชน ผืนป่าตะวันตก จังหวัดอุทัยธานี - การปลูกป่าอากาศยาน ผลงานโดดเด่น ครูอนงค์ คุณเดช เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ การจัดการป่าชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมปลูกป่าอากาศยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งครูอนงค์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่น ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ในเวลาว่างหรือวันหยุด ครูอนงค์จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้กลุ่มแกนนำ กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญและปฏิบัติตนในการรักษาผืนป่า โดยเฉพาะผืนป่าตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดีศรีสังคม” ของอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ที่อยู่

233 ม.15 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ 61140

<< ย้อนกลับ