รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอำพร แพทย์ศาสตร์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ -มีองค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์ทำงานเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากประสบการณ์จริงในชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านเมล็ดในปัญหาอุปสรรคในการทำงานไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2538 ต้องทำหน้าที่แก้ปัญหาในหมู่บ้านหลายเรื่องในเรื่องความยากจนจากนโยบายของทางภาครัฐที่มีนโยบาย กุ้งสร้างชาติ ทำให้ชุมชนที่เคยทำนาข้าว หันมาทำนากุ้งใน 34 ปี หมู่บ้านก็ต้องประสบกับปัญหาล้มเหลว ก็มาหาวิธีการกับการจัดการความยากจนแบบใหม่ โดยตั้งแหล่งสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อระดมทุนในการแก้ปัญหาความยากจนเงินกู้ยืมในชุมชนและการฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อสร้างกติกากฎเกณฑ์และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกัน ความโดดเด่นของการทำงาน คือการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน

ที่อยู่

31 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ 23000

<< ย้อนกลับ