รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุเวช เนาว์โนนทอง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ การเผาถ่านแบบเชิงอนุรักษ์และการผลิตเตาแบบประหยัดถ่านทำให้ครูสุเวช เนาว์โนนทอง ค้นพบองค์ความรู้ ๔ แบบ คือ ๑. เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและหัวไร่ปลายนาเพิ่มมูลค่าการเผาถ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและธรรมชาติ ทำให้กิ่งไม้เปลือกผลไม้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุดเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองอย่างมีระบบ ๒. ลดการตัดไม้ทำลายป่า การเผาถ่านโดยไม่ใช้ไม้ต้นใหญ่มาทำถ่านเอาเฉพาะกิ่งก้านเปลือก และผลที่มันล่วงหล่นหรือการตัดแต่งทิ้งมาทำให้เกิดคุณค่าถ้าทุกชุมชนพร้อมกันจัดการแบบครูสุเวชก็จะทำให้ป่าไม้ไม่ถูกทำลายสิ่งแวดล้อมเมืองไทยจะดีขึ้นทุกหมู่บ้านตำบล อำเภอจังหวัดร่วมทั้งชาติก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยและเป็นการประหยัดพลังงาน ๓. ลดต้นทุนการทำเกษตรไม่ต้องซื้อปุ๋ยและสารเคมีการเผาถ่านแบบเชิงอนุรักษ์นี้มีผลพลอดได้ โดยไม่ต้องหาซื้อคือ น้ำผสมควันไม้นำมาใช้เกี่ยวกับการเกษตร ทำให้พืชพรรณไม้ข้าวผักผลไม้เจริญงอกงามปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ๔. ร่างกายแข็งแรง ผลพลอยได้จากการเผาถ่านเชิงอนุรักษ์ทำให้สุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภูมิแพ้การแพ้สารเคมีเกิดขึ้นเองกับครูสุเวช ถ้ากินพืชผักผลไม้ไร้สารเคมีเข้าไปจะทำให้เกิดการแพ้ ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ครูสุเวชปลูกเองโดยใช้น้ำกับควันไฟทำปุ๋ยบำรุงรักษาพืชพรรณทำให้ครูหายจากโรคภูมิแพ้ ผลงานโดดเด่น ครูสุเวช เนาว์โนนทอง นำความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้าค้นพบนำมาสอนถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และนำไปแก้ไขปัญหาจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคมจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

ที่อยู่

36 หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40150

<< ย้อนกลับ