รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุนทรกิจจานุโยค

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูสุนทรกิจกานุโยค มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการที่ได้เติบโตท่ามกลางชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติได้สัมผัส จึงมีความผูกพันในความเป็นอยู่ที่ต้องอาศัยธรรมชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษ์ โดยคิด ทดลอง ลงมือปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ การจัดสภาพแวดล้อมให้ธรรมชาติ จัดตั้งกลุ่มป่าชุมชนเขาห้วยช้างสวนสมุนไพรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้มากมาย เกิดแนวความคิดและนำเอาพลังมวลชนทุกกลุ่มอายุเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานโดดเด่น พระครูสุนทรกิจจานุโยค จากจังหวัดพัทลุง ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นผู้จุดประกาย ส่งเสริมจัดการอนุรักษ์ป่าไม้และน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสำรวจพื้นที่เพื่อทราบสภาพความเปลี่ยนแปลงปัญหาผลกระทบที่มีคือป่าไม้ ต้นน้ำสิ่งมีชีวิต ที่ถูกชุมชนนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย ขาดจิตสำนึกของการอนุรักษ์รักษรทรัพยากรทำให้ทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่านจึงได้หาแนวทางที่จะดึงให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยท่านได้เป็นผู้นำจัดการอนุรักษ์ป่าไม้ ลำธารต่าง ๆ มีการสร้างฝายกั้นน้ำหรือทำนบเก็บกักน้ำ โดยไม่ทำลายธรรมชาติผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งป่าชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ อาทิ ป่าชุมชนเขาหัวช้าง ป่ากั้นน้ำห้วยนา กลุ่มต้นหญ้า กลุ่มรักษ์ตะโหมด กลุ่มนิคมเกษตรนาแคโป๊ะต้นเลียบ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น ผลจากการดำเนินการทำให้มีคณะต่าง ๆ มาศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ทุกคณะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีคณะต่าง ๆ มาสำรวจเพื่อวิจัยหาข้อมูลป่า การทำวิทยานิพนธ์ ปัจจุบันนี้ ป่าชุมชน มีป่า มีสัตว์ป่ามาอาศัยกลับฟื้นคืนมา ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ที่อยู่

60 หมู่ที่ 3 ตำบล*ตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93160

<< ย้อนกลับ