รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายปิ่นแก้ว ตันนวล

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมีความเชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรและการรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ไต โดยสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์จากบรรพบุรุษจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนตั้งแต่ระดับตำบล จนถึงระดับประเทศ ครูปิ่นแก้ว มีสามารถอ่านและเขียน ศึกษาที่บันทึกด้วยภาษาธรรมล้านนา ที่เกี่ยวกับสมุนไพรและการรักษาโรคมาตั้งแต่อายุยังน้อย โดยได้สืบสานรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์จากบรรพบุรุษ มานานมากกว่า ๔๐ ปี และองค์ความรู้บางส่วนได้จากการคิดค้นทดลองยาสมุนไพรไทยต่างๆ ขึ้นมาใหม่ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเพิ่มเติมในการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ครูปิ่นแก้วนำความรู้ด้านแพทย์แผนไทยผสมผสานกับความรู้ด้านแพทย์แผนปัจจุบัน มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเบาหวาน โรคไต โรคมะเร็ง รวมถึงการรักษาโรคเอดส์อีกด้วย ตำราแพทย์ของครูปิ่นแก้วที่มีอยู่ในปัจจุบันมี ๔ ประเภท ไม้ปันจั๊กยา ลานก้อม ปั๊บสา และสมุด

ที่อยู่

52/2 ม.4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50150

<< ย้อนกลับ