รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชอย สุขพินิจ

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพร

ผลงาน

ครูซอย สุขพินิจ แพทย์แผนไทยที่ใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ ในท้องถิ่นดูแลรักษาตนเองและคนอื่นมาแล้ว แต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและมีชื่อเสียง ในฐานะหมอยาแห่งบ้านโคกพยุง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ทุกคนรู้จักรักษาสุขภาพของตนเองด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ยามเจ็บป่วย จนประสบความสำเร็จ ภาครัฐและเอกชน ได้มาศึกษานำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดสุขภาวะในชุมชน ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ด้านการแพทย์แผนไทย จากกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีวินัย จึงได้รับความรู้และการสืบทอดจากบรรพบุรุษ สมบัติล้ำค่าที่รับมรดกตกทอดมาคือ พับสายาเขมรโบราณ ครูซอย นำมาใช้เป็นตำราสำคัญประกอบอาชีพอยู่จนถึงปัจจุบันมีประสบการณ์เรื่องสมุนไพรมาแต่เด็ก สามารถจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทานหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับตัวยาได้จากพืชพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น มีทั้งยาฝน ยาต้ม ยารม ยาลูกกลอน และยาลูกประคบ ก่อนจ่ายยาคนป่วยครูซอยจะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ และปลุกเสกยาตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากบรรพบุรุษ จึงมอบยาให้แก่ผู้ป่วยไปรักษาต่อไป

ที่อยู่

89 ม.6 ตำบล*ตาเมียง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32210

<< ย้อนกลับ