รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเกรียงไกร ก้อนแก้ว

ด้านเกษตรกรรม

การปลูกลำไยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ผลงาน

ครูเกรียงไกร ก้อนแก้ว เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรกรรมริเริ่มใช้ปุ๋ยชีวภาพและกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี โดยทำแปลงสาธิตในสวนลำไยที่บ้านจังหวัดลำพูน พบว่า ทำให้ลำไยมีผลใหญ่ มีรสหวาน เก็บไว้ได้นาน ครูได้จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชาวสวนลำไยทั้งในจังหวัดลำพูนและจังหวัดอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ครูยึดหลักเกษตรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอันตรายและทำให้ดินเสื่อม ครูเน้นการปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้จุลินทรีย์ วัชพืชในสวนเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นต้น องค์ความรู้ - จุลินทรีย์ (EM) เกษตรธรรมชาติปุ๋ยชีวภาพ - การทำปุ๋ยหมัก ๒๔ ชั่วโมง - การกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี - การปลูกพืชปลอดสารเคมี ผลงานโดดเด่น ครูเกรียงไกร ก้อนแก้ว เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรกรรมริเริ่มใช้ปุ๋ยชีวภาพและกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีทำให้ลำไยมีผลใหญ่รสหวาน เก็บไว้ได้นานเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ชุมชนและผู้สนใจในจังหวัดลำพูน และจังหวัดอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ที่อยู่

63 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51150

<< ย้อนกลับ