รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประคอง มนต์กระโทก

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรวิถีพุทธ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประคองไม่ได้สนใจคำครหานั้น หลังจากนั่งทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสนั่นคือ ขุดดินยกขอบบ่อให้สูงขึ้น จัดทำร่องระบายน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ขอบบ่อปลาปลูกพืชผักอายุสั้น ไม่นานนักหลาก็โตพืชก็เขียวเก็บไปขายได้ตลอดปี ๔ – ๕ ปี ผ่านไป รายได้จากการขายปลาขายผักก็พลิกฐานะของครูประคองให้ดีขึ้น ๆ ตามลำดับ ข่าวคราวความสำเร็จในการเลี้ยงปลาปลูกผักของครูประคองร่ำลือไปไกล เจ้าหน้าที่ประมงแวะมาดูงาน และเห็นว่าครูประคองทุ่มเทกับการเลี้ยงปลาอย่างจริงจัง จึงให้การสนับสนุนและฝึกอบรมถึงวีการขยายพันธุ์ปลาให้ ผลงานโดดเด่น ครูประคองเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับการทำเกษตรกรรมในแนวเกษตรวิถีพุทธที่เน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ทำลายธรรมชาติใช้ชีวิตสมถะ พออยู่พอกิน เพื่อแก้ปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรกร โดยเน้นการสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดิเป็นสำคัญ

ที่อยู่

29 หมู่ 4 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30190

<< ย้อนกลับ