รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประคอง มนต์กระโทก

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรวิถีพุทธ

ผลงาน

เป็นผู้ที่ปรสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับการทำเกษตรกรรมในแนวเกษตรวิถีพุทธที่เน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ทำลายธรรมชาติใช้ชีวิตสมถะ พออยู่พอกิน เพื่อแก้ปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรกรโดยเน้นการสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดิเป็นสำคัญ

ที่อยู่

29 หมู่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30190

<< ย้อนกลับ