รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรธรรมชาติ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือการทำการเกษตรที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เป็นผู้คิดค้นเครื่องหยอดข้าวแบบคนลาก ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น พัฒนาการคิดพันธุ์ข้าวแบบแกะเปลือกออกแล้ว นำข้าวกล้องมาเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อคัดสายพันธุ์ข้าวที่ดีให้ผลผลิตสูง เพาะขยายจุลินทรีย์ที่ดี เพื่อการทำเกษตรกรรมเป็นต้นแบบของการทำเกษตรกรรมปลอดสารเคมีให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีและในจังหวัดใกล้เคียง ผลงานโดดเด่น ครูทองเหมาะ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือการทำการเกษตรที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเป็นผู้คิดค้นเครื่องหยอดข้าวแบบคนลาก ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น พัฒนาการคิดพันธุ์ข้าวแบบแกะเปลือกออกแล้วนำข้าวกล้องมาเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อคัดสายพันธุ์ข้าวที่ดีให้ผลผลิตสูง เพาะขยายจุลินทรีย์ที่ดี เพื่อการทำเกษตรกรรมเป็นต้นแบบของการทำเกษตรกรรมปลอดสารเคมี ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีและในจังหวัดใกล้เคียง นำความรู้ด้านเกษตรกรรม (เกษตรธรรมชาติ) ที่ตนเองได้ศึกษา ค้นคว้า ค้นพบ ทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วไปเผยแพร่ สอน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ

ที่อยู่

52 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72140

<< ย้อนกลับ