รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทิม ไทยทวี

ด้านเกษตรกรรม

การทำสวนส้มโอ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทิม ไทยทวี ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน พัฒนาสายพันธุ์ส้มโอด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของพันธุ์ส้มโอ กับสุขภาพของคนว่าถ้าคนมีสุขภาพดีก็จะทำให้รับประทานอาหารได้ส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาบำรุงรักษาพันธุ์ส้มโอด้วยการเน้นการดูแล บำรุงรักษาต้นพันธุ์ให้มีความสมบูรณ์สูงสุดเพื่อการคัดสายพันธุ์ส้มโอคุณภาพดีไว้ขยายพันธุ์จนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีมาตรฐานเป็น ผู้ริเริ่มการรวมกลุ่มเกษตรกรและริเริ่มการกำหนดราคามาตรฐาน และการกันคุณภาพส้มโอทุกผล ผลงานโดดเด่น ครูทิมเรียนรู้การทำสวนส้มโอจากการทดลองปฏิบัติจริง ด้วยการศึกษาถึงธรรมชาติของส้มโอว่ามีธรรมชาติชอบดิน น้ำ อากาศ ปุ๋ยแบบไหน จากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการทำสวนส้มโอ การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาสวนส้มโอให้มีมาตรฐานในระดับสากล

ที่อยู่

41/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73110

<< ย้อนกลับ