รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเพ็ญ นวลฉวี

ด้านเกษตรกรรม

การปลูกสวนป่า

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญเพ็ญ มีความเชี่ยวชาญในการปลูกสวนป่าวนเกษตร โดยเรียนรู้จากประสบการณ์และศึกษาจากผู้รู้แล้วนำมาทดลองปฏิบัติ จนประสบผลสำเร็จ โดยเน้นเทคนิคและวิธีการเกษตรปลูกสวนป่า ดังนี้ - การวางแผนว่าจะปลูกอะไร ที่ไหน อย่างไร - การเลือกพันธุ์ไม้ เลือกดิน - การปลูกไม้สวนป่าหลายพันธุ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน การกำจัดวัชพืช - การประดิษฐ์/คิดค้นเครื่องมือที่ประหยัดและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เช่น ระบบน้ำหยดและระบบสปริงเกอร์แบบพ่นน้ำ ผลงานโดดเด่น ครูบุญเพ็ญ เป็นผู้สืบสาน สร้างสรรค์ การปลูกสวนป่าวนเกษตรโดยเน้นการจัดการสวนป่าที่มีความหลากหลายพันธุ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดธรรมชาติที่สมบูรณ์แก่พื้นดิน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จึงเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จด้านเกษตรกรรม

ที่อยู่

10 ม.1 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15130

<< ย้อนกลับ