รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายละเมียด ครุฑเงิน

ด้านเกษตรกรรม

การปลูกข้าวตอซัง

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูละเมียด ครุฑเงิน มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกข้าวตอซัง ซึ่งการปลูกข้าวประเภทนี้ก่อให้เกิดผลดี คือ 1. ประหยัดต้นทุน 2. ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า 3. ประหยัดแรงงาน 4. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลงานโดดเด่น ครูละเมียด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการปลูกข้าวตอซิง โดยเป็นผู้คิดค้นและทำการทดลองปลูกด้วยตนเองทำให้ประหยัดต้นทุนได้ผลผลิตที่คุ้มค่าและประหยัดแรงงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ยอมรับของสังคมจนได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาในระบบ : ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาต่างๆ การศึกษานอกระบบ : ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มผู้สนใจของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย : เป็นวิทยากรสาธิตให้แก่หน่วยงานและสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น ทาง VCD ทางรายการวิทยุ โทรทัศน์ และชาวต่างชาติทั้งจีน เวียดนาม และญี่ปุ่น

ที่อยู่

46/1 ม.9 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ 12140

<< ย้อนกลับ