รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายณรงค์ รัตนจันทร์

ด้านเกษตรกรรม

การปลูกมะนาวด่านเกวียน

ผลงาน

องค์ความรู้ หลังจากปลูกมะนาวด่านเกวียนได้ระยะหนึ่งครูณรงค์ก็ค้นพบว่ามะนาวพันธุ์ด่านเกวียนเป็นมะนาวทนและลูกดกถ้าจะให้ได้ผลดีคุมค่ากับการลงทุนจะต้องมีวิธีจัดการดังนี้ ๑. การปรับปรุงดิน ๒. จัดระบบการให้น้ำ ๓. การกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี ๔. ควรรู้จักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ครูณรงค์ เป็นนักสังเกตโดยวิเคราะห์แปลงปลูกมันสำปะหลังได้ทำลายโครงสร้างของดินทำให้ดินอัดตัวกันแนนในระดับชั้นไถพรวน น้ำก็ซึมผ่านได้ยากเมื่อน้ำไม่ซึมผ่านหน้าดินได้ทำให้น้ำไม่ถึงรากพืช พืชเกิดการขาดน้ำได้ง่ายในการปรับช่องว่างภายในดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียนบำรุงดิน เช่น เทืองแส้ไอหญ้า อาศัยความมีชีวิตของรากหญ้าเป็นช่องว่างภายในดินให้กว้างขึ้น ฯลฯ นอกจากนั้นใช้แพลงตอนตากไคร่น้ำ อันเป็นขี้ของปลาที่เลี้ยงไว้ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แก่แปลงปลูกมะนาวได้อย่างดี ผลงานโดดเด่น ได้รับยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่า เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการปลูกมะนาวพันธุ์ด่านเกวียนที่ได้ผลที่ดี ปลูกในดินแห่งแล้วได้โดยความสามารถของตนเอง จนกลายเป็นต้นแบบทางความคิดให้แก่เกษตรกรที่สนใจ นำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ และมีรายได้เพิ่มสามารถพึ่งตนเองได้

ที่อยู่

135 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30190

<< ย้อนกลับ