รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญมี ทอนมาตย์

ด้านเกษตรกรรม

ไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่

ผลงาน

องค์ความรู้ ผลจากการปลูกป่าในพื้นที่ ๑๐ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการปลูกป่าแบบบูรณาการกับการทำไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฏีใหม่ เป็นการทำเกษตรปลอดสารพิษ โดยคาดการว่าสักวันหนึ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เคยเห็นเมื่อตอนเยาว์วัยจะกลับคืนมาอีกครั้ง ครูบุญมีเล่าว่าครูเกิดมาในท่ามกลางที่เป็นธรรมชาติ และมีความอุดมสมบูรณ์ยังมีความฝันว่าสักวันหนึ่งความอุดมสมบูรณ์นั้นคงจะกลับคืนมา ปัจจุบันในเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ที่ทำเกษตรแบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีใหม่ ความอุดมสมบูรณ์กำลังกลับมา เห็นได้จากเห็ดระโงกเกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่ายางนาที่ปลูกเก็บได้เฉลี่ยวันละ ๕ กิโลกรัม ราคาเห็ดระโงกตามท้องตลาดกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท นอกจากเห็ดที่เกิดเองแล้ว ยังมีมดแดงเกิดที่ป่ายางอีกนอกจากเกิดเองตามธรรมชาติแล้วได้ต้นยางนายังปลูกดอกกระเจียวไว้อีกประมาณ ๔ ไร่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ดอกระเจียวบานเก็บไปขายตลาดได้อีกด้วย ครูบุญมีเล่าว่ายังปลูกอาหารทั้งพืชและสัตว์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสร้างขึ้นมาในเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ทำให้มีอาหารกินทุกวัน โดยไม่ต้องไปหาซื้อมาจากที่อื่นจนเหลือกินเหลือใช้ ยังได้เพื่อแผ่ญาติพี่น้องกินไม่อดไม่อยาก จนเกิดองค์ความรู้ในการทำไร่นาสวนผสมทฤษฏีใหม่ ดังนี้ ๑. ความสมดุลของระบบนิเวศในไร่นาสวนผสม ๒. การลดต้นทุนการผลิต ๓. การทำระบบบัญชีฟาร์ม ผลงานโดดเด่น ครูบุญมีเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำองค์ความรู้เดิมมาบูรณาการกับเกษตรทฤษฏีใหม่ การทำไร่นาสวนผสม เพื่อแก้ปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรกร โดยเน้นตามแนวพระราชดำริให้เกษตรสำนึกถึงบุญคุณของนายหลวง และของแผ่นดินเป็นสำคัญ

ที่อยู่

98/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ 45180

<< ย้อนกลับ