รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

จ่าสิบเอกสุริยา สิงห์วีรธรรม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ บิดา มารดา มีอาชีพเกษตรกรรมทำให้เกิดการซึมซับรวมทั้งโตขึ้นเมื่อมีโอกาสไปศึกษาดูงานทางการเกษตรแบบพึ่งพากันที่จังหวัดลพบุรี ศึกษาจากตำราต่าง ๆ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพึ่งพากัน โดยเฉพาะครูสุริยา เป็นคนชอบฟังและศึกษา ค้นคว้า ลองผิดลองถูก หลายต่อหลายครั้ง จนค้นพบหลักการการทำเกษตรแบบพึ่งพากัน ทำไปทำมาเกิดความเพลิดเพลินสนุกดี ทำแล้วสบายใจประกอบกับอาชีพทหารที่รับราชการอยู่นั้น เพื่อนฝูงส่วนมากเป็นนักดื่มคอทองแดง ส่วนตัวครูสริยานั้นจึงหาทางออกจากเพื่อน โดยการมาทำเกษตรลองผิดลองถูก จนประสบความสำเร็จได้ สรุปเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรแบบไร่นาสวนผสม โดยวิธีการปลูกพืชให้พึ่งพากัน และตัวครูสุริยาได้ลาออกจากราชการมาทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจนถึงปัจจุบันนี้ ผลงานโดดเด่น ครูสุริยา เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ได้ทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดในที่แปลงเดียวกัน จนค้นพบข้อสรุปได้ว่าพืชอะไรควรปลูกไว้ด้วยกัน และจะสามารถพึ่งพาอาศัยให้เกิดความเจริญงอกงาม ผลิตดอก ออกผล อุดมสมบูรณ์ ผลจากการปลูกไม้ดอกไม้ผล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ แบบผสมผสานเป็นการทำเกษตรแบบไร่สารพิษ ทำให้เกิดรายได้ทุกวันไม่อดอยู่อดกิน มีทุกอย่างอยู่ในไร่ในสวน ให้พืชทุกต้นพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้เกิดความสมดุลทาง

ที่อยู่

104 หมู่ที่ 7 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30230

<< ย้อนกลับ