รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมั่น สามสี

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรอินทรีย์

ผลงาน

องค์ความรู้ หลังจากทำนาระบบเกษตรอินทรีย์ไปได้สักระยะหนึ่ง ครูมั่นก็ค้นพบว่าถ้าจะให้คุณภาพของข้าวจากการทำนาระบบเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานเดียวกันแล้ว จะต้องดำเนินการดังนี้ • แปลงเพาะปลูกจะต้องทำเกษตรอินทรีย์ทั้งแปลง และทุกแปลง • หากปลูกพืชคนละชนิดในคนละแปลง เช่น สวนมะม่วงกับ นาข้าว เป็นต้น แปลงทั้งสองจะต้องมีระยะห่างกันชัดเจน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ผลงานโดดเด่น ครูมั่นเป็นครูภูมิปัญญาไทยที่ริเริ่มการทำเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์จนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ร่วมงานพัฒนาชุมชนด้วยการจัดตั้งโรงสีข้าวรักษ์ธรรมชาติ ส่เงสริมการผลิตสมุนไพร รวมกลุ่มจัดทำธุรกิจชุมชน การบรรจุภัณฑ์ และธนาคารชุมชน จนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่าง ๆ

ที่อยู่

57 หมู่ 2 บ้านโสกขุมปูน ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 35140

<< ย้อนกลับ