รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพระพุทธิญาณมุนี (ชื่อเก่าไพศาลพัฒนาภิรัต)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณีท้องถิ่นเชียงแสน

ผลงาน

องค์ความรู้ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เป็นพระนักปฏิบัติ เห็นได้จากปฏิปทา การคิด การพูด การทำ มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมคำสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอด ยึดถือหลักปฏิบัติกรรมฐาน ถือสติปัฏฐานสี่ เป็นฐานที่ตั้งในการเจริญสติปัญญา ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา ใช้หลักความอดทน ความเพียรเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จ ทำให้ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสในตัวท่าน แล้วนำไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาชุมชน และสังคม ทำให้คนในชุมชมเกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งสังคมปกติสุขที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จัดอบรมธรรมะ อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร และฆราวาสมาโดยตลอด จัดตั้งโครงการการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสต่าง ๆ ผลงานโดดเด่น พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา มองว่าการศึกษาเท่านั้นที่ต่อยอดหรือสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยและสังคมโลกได้ การศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า ท่านพยายามที่จะทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางศึกษา ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมการศึกษาทุกศาสนา สังคม และวัฒนธรรมก็อยู่ในสถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า มีการสร้างโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนอย่างมีระบบ พัฒนาโครงการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเสมอมา เห็นได้จากโครงสร้างที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวต่าง ๆ เช่น โรงเรียนศึกษาพระธรรมบาลี โรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนสอนภาษาเซียน โรงเรียนสอนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยจรรโลงพุทธศาสนามีความรุ่งโรจน์ และทำให้วัด โรงเรียน เกิดการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความปติสุขและเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

วัดพระธาตุผาเงา หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ ๕๗๑๕๗

<< ย้อนกลับ