รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (มนตรี ธมฺมเมธี)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

คัมภีร์ใบลาน

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (มนตรี ธมฺมเมธี) ได้ศึกษาภาษาล้านนาทั้งอ่านและเขียนได้อย่างลึกซึ้ง จนสามารถตีความหมายที่แฝงอยู่ในภาษาและงานศิลปกรรมได้แทบทุกชิ้น และได้นำศิลปกรรมเหล่านั้นมาสร้างเป็นศาสนสถานในวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ โดยจำลองมาเหมือนของจริงจากวัดสำคัญต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ต้องไปดูสถานที่จริง ได้เข้าใจถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนา และประเพณีดั้งเดิมของไทยล้านนา ซึ่งถือว่าท่านได้ถ่ายทอด และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอย่างชาญฉลาด ผลงานโดดเด่น เนื่องจากพระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (มนตรี ธมฺมเมธี) เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาด้วยตนเองและจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ท่านนำมาศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนา และบูรณาการได้อย่างเหมาะสมในทุกแขนงวิชา โดยเฉพาะด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี จากการที่ท่านศึกษาเบื้องต้น ภาษาบาลีจากครูบาเจ้าพรหมจักร พรหมจกฺโก ศึกษาอักขระล้านนาจากครูบาบ้านก๋ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทำให้ท่านสามารถอ่าน แปร เขียน และปริวรรต คัมภีร์อักษรล้านนา หมวดพิธีกรรม ค้นพบจารีตประเพณี ปริศนาธรรม คำสอนต่าง ๆ ที่พบในวัดต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศที่ท่านได้จารึกแสวงบุญไปศึกษาในแคว้นสิบสองปันนา จีน พม่า อินเดีย ศรีลังกา และลาว ทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม เช่น การพระบรมธาตุ ๓๐ ทัศ พระอุโบสถ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ล้วนแฝงไว้ด้วยปรัชญา คำสอน ความเชื่อ และประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ที่อยู่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หมู่ที่ ๕ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ ๕๔๑๑๐

<< ย้อนกลับ