รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสิริสุตาภิมณฑ์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การเทศน์แบบล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการเทศนาและการสอน ได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประเพณีล้านนา ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ประยุกต์หลักพระธรรมคำสั่งสอน ปรัชญา ค่านิยม และความเชื่อของคนในท้องถิ่นมาเป็นประทีปส่องทางดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยใช้ภาษาสำนวนที่ง่ายต่อการฟังและการเข้าใจ ซึ่งได้รับการนิยมยกย่องจากพระสงฆ์และฆราวาสทั่วไปในจังหวัดลำพูนและต่างจังหวัด ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาสงเคราะห์ประชาชน ประเภทการสงเคราะห์ประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี พิธีกรรมล้านนา ดังนี้ ๑) ความรู้และประสบการณ์การแสดงพระธรรมเทศนาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒) ความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา ศาสนา ค่านิยมและความเชื่อ ๓) ความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา ๔) ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา ผลงานโดดเด่น พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี โดยเฉพาะการเทศน์แบบล้านนา การเทศน์แบบปาฐกถา การบรรยายวิชาการ ได้ประยุกต์หลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเทศนาสั่งสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบททางสังคมในปัจจุบัน โดยใช้ถ้อยคำสำนวนที่ง่ายต่อการฟังและการทำความเข้าใจ ทำให้ผู้ฟังเห็นคุณค่าที่แท้จริงของศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและประเพณีท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ที่อยู่

วัดสุพรรณรังษี ๒๐๕ ถนนชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐

<< ย้อนกลับ