รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระธรรมสิงหบุราจารย์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

วิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐานสี่

ผลงาน

องค์ความรู้ พระธรรมสิงหบุราจารย์ ได้รับเรียนรู้จากบิดา มารดา และศึกษาจากพระอาจารย์และพระธรรมวินัย จนมีความสามารถสูงและได้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่ศึกษาจนเชี่ยวชาญ และเผยแพร่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มากมาย และท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฎฐานสี่เน้นในการฝึกสติ ใช้สติในการแก้ปัญหาชีวิตได้แต่งหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเป็นเวลา ๑๘ ปี แต่งนิทานจากชีวิตอิงธรรมะ การเทศน์โปรดสอนประชาชนวันธรรมสวนะ และหนังสือธรรมะอีกมากมาย ผลงานโดดเด่น พระธรรมสิงหบุราจารย์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฐฐานสี่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ของตนถ่ายทอดการเทศนาบรรยายธรรม ทั้งในวัดและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งแต่งหนังสือธรรมะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่นรับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และรางวัลของดีเมืองไทยประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ นอกจากนี้ท่านได้เปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดอัมพวัน ซึ่งเปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งยังได้ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นที่ให้การอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

ที่อยู่

วัดอัมพวัน เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ 16160

<< ย้อนกลับ