รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทรงชัย วรรณกุล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทรงชัย วรรณกุล เป็นผู้นำในการสืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสระบุรีเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง แต่ชุมชนใกล้ ๆ เมือง ได้แก่ บ้านเขาแก้ว อ.เมือง จ.สระบุรี จะพบความแปลกด้วยสีสันที่สองฝั่งถนนสายเล็ก ๆ นั้นจะเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมของวัฒนธรรม ไท-ยวน ที่โดดเด่นชัดเจนทั้งองค์ความรู้และการแสดงออกผ่านสายตาชาวไทยและชาวโลกอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและร่วมกันเรียนรู้ศึกษาปัจจุบัน เพื่อวางแผนแก้ปัญหาอนาคต ครูทรงชัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตไท-ยวน มีองค์ความรู้ที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ไท-ยวน ๒) วัฒนธรรม-วิถีชีวิต ไท-ยวน และ ๓) การบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์ ไท-ยวน

ที่อยู่

48 ม.6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ 18000

<< ย้อนกลับ