รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประสาน เสถียรพันธุ์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประสาน เสถียรพันธุ์ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วยการสืบค้นคุณค่าในอดีตมาเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาผ่านตำนาน เรื่องราว เรื่องเก่า และสิ่งของต่าง ๆ ที่สืบค้น แสวงหา แล้วมาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและชุมชนของตน ครูประสาน มีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็ก เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงฉ่อย การละเล่นพื้นบ้าน การแห่นางแมว การรำเข้าทรงแม่ศรี การเล่นผีนางคัง การละเล่นพื้นบ้านของเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก “ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มน้ำลพบุรีให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเอกสารโบราณเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยาฯ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณีของคนในชุมชน ผลงานโดดเด่น ครูประสาน เสถียรพันธุ์ เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก “ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มน้ำลพบุรีให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเอกสารโบราณเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยาฯ โดยมีจัดแสดงนิทรรศการถาวร ๗ ฐานการเรียนรู้เปิดประตูสู่บ้านแพรก ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ เปิดประตูสู่บ้านแพรก ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ ภูมิปัญญาบ้านแพรก ฐานการเรียนรู้ที่ ๓เรือและวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำลพบุรี ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เศษกระเบื้องเล่ารเองโบราณ ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ ตุ๊กตากับภูมิปัญญาไทย ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ เปิดตำนานในความรักของคนลุ่มแม่น้ำลพบุรี และฐานการเรียนรู้ที่ ๗ วรรณกรรมบ้านแพรก

ที่อยู่

45 ม.2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ 13240

<< ย้อนกลับ