รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเด็ดดวง เรตสันเทียะ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พิธีกรรม โหราศาสตร์ ลัทธิพราหมณ์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเด็ดดวง เรตสันเทียะ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ และพิธีกรรมตามประเพณีของชาวอีสาน เป็นผู้ริเริ่มฟื้นฟูส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน และเป็น ผู้ปรับปรุงบทสู่ขวัญภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานพิธีกรรมนั้น ๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระคำสูตรขวัญโบราณอีสานให้เป็นคำสอนที่เหมาะกับเหตุกาลปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนในระบบผู้เรียนนอกระบบและผู้เรียนตามอัธยาศัยต่อเนื่องอย่างยาวนานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ครูเด็ดดวง มีองค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนและผู้สนใจ ดังนี้  วิชาโหราศาสตร์ ทั้งตำรับอีสานและตำรับภาคกลาง และตำรับประยุกต์ด้วยตนเอง  พิธีกรรมความเชื่อตามลัทธิพราหมณ์ เช่น พิธีการสู่ขวัญ พิธียกบ้านและขึ้นบ้านใหม่ พิธียกหรือ ถอนศาล พระภูมิเจ้าที่ ศาลเทพารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง  กำหนดวันเวลาฤกษ์ยาม ให้เหมาะกับงานพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวางศิลาฤกษ์ งานปลูกบ้านและขึ้นบ้านใหม่ ผลงานโดดเด่น ครูเด็ดดวงเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ และพิธีกรรมตามประเพณีของชาวอีสาน เช่น พิธีการสู่ขวัญ พิธียกบ้านและขึ้นบ้านใหม่ พิธียกหรือถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลเทพารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง กำหนดวันเวลาฤกษ์ยาม ให้เหมาะกับงานพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวางศิลาฤกษ์ งานปลูกบ้านและขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น มีการเขียนบทความเกี่ยวกับโหราศาสตร์, โหรา-พยากรณ์, การวางศิลาฤกษ์, พิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ ลงพิมพ์เผยแพร่เป็นประจำในคอลัมน์ ศิลปวัฒนธรรม ของ น.ส.พ. ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโหราศาสตร์ไทย – สากล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำวิชาความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการหนึ่งพราหมณ์หนึ่งตำบล ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่อยู่

162 ม.10 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ