รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพงษ์เทพ เพียรทำ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดาราศาสตร์ ความเชื่อและการตั้งผังเมืองโบราณ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูพงษ์เทพ เพียรทำ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่หอดูดาวดอยสุเทพนำมาประยุกต์ใช้กับโหราศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เกี่ยวกับการดูฤกษ์ยาม การตั้งผังเมืองของชุมชนโบราณ รวมทั้งการนำเอาแผนที่ดาวบนท้องฟ้ามาสืบค้นเสาหิน ใบเสมา หลักเขตเมืองเก่าของชุมชนโบราณในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว เมื่อแน่ใจว่าหมู่บ้านเป็นเมืองโบราณจึงลงมือสำรวจพื้นที่ด้วยตนเองอย่างละเอียด พร้อมทั้งรวมข้อมูลสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเป็นระบบ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเจ้าหน้าที่โบราณคดีและนักวิชาการออกสำรวจแหล่งอารยธรรมบ้านกู่จาน-บ้านงิ้ว ครูพงษ์เทพ เพียรทำ ก็ได้ร่วมสำรวจกับคณะนี้ด้วย ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมกู่จานมากยิ่งขึ้น จึงเกิดความคิดสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกู่จานขึ้น องค์ความรู้สำคัญของครูพงษ์เทพ มีดังนี้ 1. มีความรู้ด้านดาราศาสตร์แล้วนำมาประยุกต์ใช้สืบค้นกฎเกณฑ์ที่คนโบราณนำมาตั้งถิ่นฐานและก่อสร้างโบราณสถานในตำบลกู่จานได้อย่างถูกต้อง 2. มีความรู้และข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาของชุมชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐานรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมของคนในชุมชน 3. มีความรู้แหล่งอารยธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลกู่จาน ผลงานโดดเด่น ครูพงษ์เทพ เป็นผู้บุกเบิกการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกู่จาน โดยร่วมมือกับองค์กรบริการส่วนตำบลกู่จาน พระสงฆ์ที่วัดกู่จาน และปราชญ์ชาวบ้านพากันสำรวจแหล่งอารยธรรมบ้านกู่จาน บ้านงิ้ว โดยเอาพระธาตุกู่จานเป็นศูนย์รวม จนในที่สุดได้ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกู่จานขึ้นสำเร็จ โดยความร่วมมือจากสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณีท้องถิ่นขึ้น ในเขตตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จนกรมศิลปากรยอมรับจดทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร

ที่อยู่

132 ม.3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 35110

<< ย้อนกลับ