รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมภาร บุญซ้อน

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พราหมณ์สู่ขวัญ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมภาร บุญซ้อน เป็นผู้สืบสานประเพณีการสู่ขวัญ โดยเป็นหมอพร (หมอสู่ขวัญ) มีความรู้ ความสามารถ และทักษาในการเขียนกลอนสู่ขวัญให้เหมาะกับงานพิธีกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดอุดรธานี และได้จัดพิมพ์กลอนสู่ขวัญเผยแพร่ไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ให้ช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ตลอดไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดต่อเนื่องอย่างยาวนานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสังคมให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับภาคมาโดยตลอด ครูสมภาร มีองค์ความรู้ในด้านประเพณีพิธีการสู่ขวัญของชาวอีสานที่สำคัญ ได้แก่ ๑) เขียนกลอนสู่ขวัญให้เหมาะกับพิธีกรรมต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งกินใจพร้อมกับแทรกบทธรรมะอันเป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไว้ให้คนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้ เช่น ในพิธีสู่ขวัญกินดอง (สู่ขวัญในพิธีแต่งงาน) ก็จะสอดแทรกการสอนการปฏิบัติตนของสามีภริยา การทำหน้าที่ของสามีและภริยาที่ดี การปฏิบัติตนต่อญาติหรือพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายตามฮีดของชาวอีสาน ฯลฯ เป็นต้น ๒) เป็นหมอพรในพิธีสู่ขวัญต่าง ๆ ตามประเพณีนิยมของชาวอีสาน เช่น สู่ขวัญนาค สู่ขวัญบ่าวสาว สู่ขวัญได้เลื่อนยศเลื่อนชั้นข้าราชการ สู่ขวัญข้าราชการเกษียณ สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ และเป็นหมอพรที่มีเสียงขับลำนำไพเราะสะกดผู้ฟังที่ร่วมพิธีกรรมให้เกิดศรัทธาเพิ่มความขลังและศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมนั้น ๆ มากขึ้น และ ๓) ให้คำแนะนำการจัดแต่งพาขวัญ, พาข้าวในพิธีสู่ขวัญต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีของชาวอีสาน

ที่อยู่

๒๔๒/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41000

<< ย้อนกลับ