รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเล็ก กุดวงค์แก้ว

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรวิถีเกษตร

ผลงาน

องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการ ทำให้ภาพในดินแดนอุดมสมบูรณ์ในอดีตหวนกลับเข้ามาอยู่ในความทรงจำของครูเล็กอีกครั้ง ในครั้งกระโน้นป่าคือ คลังอาหารใหญ่ของทุกชีวิต แต่ในปัจจุบันป่าที่ถูกทำลายทำให้คลังอาหารตามธรรมชาติพลอยสิ้นสูญไปด้วย ครูเล็กเกิดประกายความคิดขึ้นมาว่าจะต้องฟื้นป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกครั้ง และเริ่มชี้ให้เห็นว่าป่าคือ ชีวิตของชาวกะเลิงมาแต่อดีตกาล ผลงานโดดเด่น ครูเล็ก เป็นผู้นำชุมชนคนสำคัญของบ้านบัว อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ที่นำประวัติศาสตร์ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าดั้งเดิมของชาวกะเลิงแห่งเทือกเขาภูพาน ซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รักและหวงแหนธรรมชาติดุจชีวิต มาปลุกกระแสให้คนในชุมชนหันไปตัดไม้ทำลายป่า ขาดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ให้หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตในรูปแบบเดิมที่เรียบง่าย รวมกลุ่มกับอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติพลิกฟื้นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและจิตใจ จนคืนสู่สภาพเดิมอันเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์อินแปง

ที่อยู่

234 หมู่ 5 บ้านบัว ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ 47180

<< ย้อนกลับ