รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเล็ก กุดวงค์แก้ว

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรวิถีเกษตร

ผลงาน

เป็นผู้นำชุมชนคนสำคัญของบ้านบัว อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ที่นำประวัติศาสตร์ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าดั้งเดิมของชาวกะเลิงแห่งเทือกเขาภูพาน ซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รัก และหวงแหนธรรมชาติดุจชีวิตมาปลุกกระแสให้คนในชุมชนหันไปตัดไม้ทำลายป่า ขาดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ให้หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตในรูปแบบเดิมที่เรียบง่าย รวมกลุ่มกับอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติพลิกฟื้นความเสื่อมดทรมของสิ่งแวดล้อมและจิตใจจนคืนสู่สภาพเดิมอันเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์อินแปง

ที่อยู่

234 หมู่ 5 บ้านบัว ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ 47180

<< ย้อนกลับ