รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสิริพร ทาชาติ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การประพันธ์คำร้องทำนองสรภัญญะ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสิริพร ทาชาติ เป็นผู้สืบสานและฟื้นฟูจารีตประเพณีท้องถิ่นอีสาน โดยนำเอาประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาแต่งเป็นเพลงสรภัญญะ แล้วนำบทเพลงเหล่านั้นไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและชาวบ้านผู้สนใจทั่วไป นำไปร้องเผยแพร่ในงานบุญตามฮีตสิบสอง และวันสำคัญทางศาสนาทำให้ผู้ร้องและผู้ฟังเกิดความสนใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น เพราะเกิดความสนุกสนานและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ฟังจากท่วงทำนองเพลงสรภัญญะทำนองอีสานได้เป็นอย่างดี ผลการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานโดดเด่น ครูสิริพรเป็นผู้สืบสานสร้างสรรค์ และพัฒนาการประพันธ์คำร้องทำนองสรภัญญะ โดยสอดแทรกธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้คนประพฤติดี ประพฤติชอบ แพร่หลายทั้งผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัย จนแพร่หลายเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ได้แก่ ๑. บทเพลงในชั้นเรียน ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ใช้เป็นสื่อให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องงานบุญประเพณีของชาวอีสานตามฮีตสิบสองโดยประพันธ์เป็นกาพย์ยานี ๑๑ ใช้ร้องสรภัญญะ มี ๕ เรื่อง ๓. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องในหลวงของประชาชน ในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคแรก เขียนเป็นร้อยแก้ว ภาคที่สอง เขียนร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ใช้ขับร้องทำนองสรภัญญะ ๔. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวอีสาน มี ๒ เรื่อง คือ ประเพณีการบวชของไทยอีสานและเรื่องประเพณีการแต่งงานของไทยอีสาน ๕. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ด้านศาสนาปรัชญา ได้แก่ เรื่องสติปัฏฐานสี่, เรื่องให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว และเรื่องความดีที่ควรสร้าง ๖. หนังสืออ่านเพิ่มเติมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เรื่องใบไม้หล่นที่โนนสมบูรณ์, เรื่องหลวงปู่ผู้พิทักษ์ป่า และเรื่องดอกไม้ไร้มลพิษ

ที่อยู่

๖๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ ๔๑๑๑๐

<< ย้อนกลับ