รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประวิทย์ ตันตลานุกุล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

งานเขียนร้อยแก้วและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประวิทย์ ตันตลานุกุล เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญ และเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ล้านนา เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ตำนานของวัด หรือสถานที่สำคัญต่างๆ ของล้านนา ในการเขียนวรรณกรรม แต่ละเรื่องนั้นครูประวิทย์จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลตำนาน หรือประวัติความเป็นมา และเดินทางไปเสาะแสวงหาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผลงานโดดเด่น ผลงานที่ได้เขียนเผยแพร่ ได้แก่ พระลอฉบับร้อยแก้ว หนังสือบุพกรรมและการระลึกชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตำนานวัดพระธาตุผาเงา วัดสวนดอก ฯลฯ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้หนังสือบางเล่มอาจใช้เวลาค้นคว้านาน ๔-๕ เดือน

ที่อยู่

๑๘๕ หมู่ที่๕ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๒๙๐

<< ย้อนกลับ