รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมเจตน์ วิมลเกษม

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาถิ่นล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ของ ครูสมเจตน์ วิมลเกษม เกิดจากการศึกษาเรียนรู้สมัยศึกษาที่มหาวิทยาลับเชียงใหม่ และมีความสนใจเป็นพิเศษ จึงฝึกฝนการเขียนภาษาล้านนาและอ่านจากเอกสารโบราณจากคัมภีร์ต่างๆจนเกิดความชำนาญ เมื่อมีโอกาสรับราชการเป็นครูที่จังหวัดน่านอันเป็นบ้านเกิดจึงพยายามนำองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมานำมาใช้ให้เกิดประโยชนืต่อการศึกษาและชุมชน นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ตราบถึงปัจจุบันกว่า ๔๐ ปี ผลงานโดดเด่น ผลงานวิชาการเป็นงานเขียนที่เกิดจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าจากภาษาล้านนาที่จารึกในใบลาน จากเอกสารโบราณ โดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และได้เรียบเรียงองค์ความรู้ต่างๆ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ และบทความต่างๆ เผยแพร่ไปในวงกว้าง ทั่วประเทศ เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทั่วไป และผลงานวิชาการต่างๆที่ได้ทำมีผลต่อนักเรียน สถานศึกษา และชุมชน

ที่อยู่

๒๐๗ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

<< ย้อนกลับ