รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองใบ แท่นมณี

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองใบ แท่นมณี เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาไทย และภาษาถิ่น มีผลงานเขียนที่ทรงคุณค่าทั้งด้านร้อยกรอง สารคดี และบันเทิงคดี สร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน ผลงานโดดเด่น ครูทองใบ แท่นมณี มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ด้วยสำนวนภาษาที่งดงาม สละสลวย ทำให้ได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานร้อยกรอง ๕ รางวัล จากเรื่องนิราศใจแผ่นดิน ลิลิตจิตว่างๆ จดหมายจากตะนาวศรี จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ นิราศบ้านกร่ำ จากสถาบันสุนทรภู่ กลอนสอนเยาวชนชาย กลอนสอนเยาวชนหญิงจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รางวัลที่ ๑ หนังสือคือประตูสู่โลกกว้าง จากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

๙/๕ ม.๖ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐

<< ย้อนกลับ