รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทำนุ อ้นประเสริฐ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทำนุ อ้นประเสริฐ เป็นผู้มีผลงานและเป็นผู้ถ่ายทอดด้านภาษาและวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง เขียนหนังสือประเภทวรรณกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน สร้างผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมเพื่อให้เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วประเทศได้อ่านกันอย่างแพร่หลาย วรรณกรรมที่ครูทำนุ อ้นประเสริฐ ได้รังสรรค์ขึ้นนั้นมีจุดเด่น คือ ใช้ภาษาที่งดงามสละสลวย มีความอ่อนโยนแทรกด้วยคุณธรรม มีคติเตือนใจให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน สามารถนำไปเป็นแนวทางแห่งการดำรงชีวิตได้ ผลงานโดดเด่น ครูทำนุ อ้นประเสริฐ ได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและเยาวชนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มุ่งให้ผู้อ่านซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของการทำคุณงามความดี ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำไปเป็นหนังสือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนให้นักศึกษานำไปค้นคว้า และเป็นแบบอย่างโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศนำไปเป็นหนังสืออ่านประกอบ อ่านเพิ่มเติมประจำห้องสมุดของโรงเรียน

ที่อยู่

๒ หมู่ที่ ๗ ถ.เทศบาล ซ.๑๐ ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ ๑๘๒๓๐

<< ย้อนกลับ