รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดนุพล ไชยสินธุ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูดนุพล มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเป็นอย่างดี องค์ความรู้ที่สำคัญ ได้แก่ • ภาษาถิ่น • อ่านเขียนวรรณกรรมอีสาน จากคัมภีร์ใบลาน • วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย • ปริวรรตคัมภีร์ใบลานอีสาน มากกว่าสิบเรื่อง เช่น เรื่องหอมฮู, ท้าวยี่ควายเงิน ท้าวยี่บาเจียง, เซียงเหมี้ยง, เสียวสวาด, อุสาบารถ, สีหราชสอนลูก, สารสมที่คึดสุดที่อ่าว, พระยาคันคาก, ขุนบรม, ปู่สังกะสาย่าสังกะสี (ปฐมกัป) ผลงานโดดเด่น ครูดนุพนธ์ ไชยสินธุ์ แม้ว่าตำแหน่งทางวิชาการจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่สนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง จึงได้ทำการวิจัยภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องสำนวนอีสานและเป็นผู้เชี่ยวชาญเอกสารใบลานและคัมภีร์ใบลาน โดยได้ริเริ่มและดำเนินการโครงการคติชนวิทยา ประจำวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเลยร่วมกับพระนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเลย ทั้งได้เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น โดยเป็นนักเขียนประจำในคอลัมน์ “บันทึกเมืองเลย” ให้แก่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองเลยไทม์

ที่อยู่

๕๐๖ ม.๑๑ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐

<< ย้อนกลับ