รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายโสรัจ นามอ่อน

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูโสรัจ นามอ่อน เป็นผู้ฟื้นฟูและสืบสานการศึกษาคัมภีร์ใบลาน ทั้งอักษรธรรมและอักษรไทน้อย และได้สนใจตัวอักษรธรรมในคัมภีร์ใบลานอีสานเป็นพิเศษ จนสามารถอ่านและปริวรรตคัมภีร์อักษรธรรมออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำภูมิปัญญาจากคัมภีร์ใบลานอีสานมาปรับใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของชาวอีสานได้อย่างเหมาะสม เช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีสู่ขวัญ พิธีบายศรีพระภิกษุสามเณร พิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นต้น ได้รับการยกย่องจากคนในท้องถิ่นให้มีสมญานามว่า “ตู้ธรรมเคลื่อนที่” ผลงานโดดเด่น • อักษรธรรมอีสาน โดยเขียนตำราเรียนใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และแก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป • คู่มือเรียนอักษรธรรมอีสาน ภาษาถิ่น ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี • ฮีด ๑๒ คอง ๑๔ สำนวนอีสาน ปริวรรตจากคัมภีร์ใบลาน วัดเวฬุวัน บ้านหนองไผ่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป • คุรุธรรมสำนวนอีสาน ปริวรรตจากคัมภีร์ใบลานวัดเวฬุวัน บ้านหนองไผ่อำเภอสสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป • ยอดคำสอน สำนวนอีสาน ปริวรรตจากคัมภีร์ใบลาน วัดแสงเกษม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป • กลอนฟ้าสั่งน้องสำนวนอีสาน ปริวรรตจากคัมภีร์ใบลาน วัดเวฬุวัน บ้านหนองไผ่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป • ประวัติเมืองอุบลราชธานีสำนวนอีสาน คัดลอกจากใบลานของพระราชรัตโนบลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคแรกเป็นอักษรธรรม และปริวรรตเป็นภาษาไทยในภายหลัง พิมพ์เพื่อเป็นเอกสารทางราชการให้แก่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง

ที่อยู่

๓๔ ม.๕ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐

<< ย้อนกลับ