รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

ด้านเกษตรกรรม

การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลงาน

เป็นผู้นำแนวคิดระบบวนเกษตรมาปรับประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศจากการปลูกป่ายูคาลิปตัส โดยวิธีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม่ปาล์ม ไม้ไผ่ และพันธุ์ไม้ป่าในผืนป่าเดียวกันทำให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหาร ผืนดินเกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยวิธีธรรมชาติ

ที่อยู่

34 บ้านปากช่อง ตำบลหน้าไม้ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31150

<< ย้อนกลับ