รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

ด้านเกษตรกรรม

การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลงาน

องค์ความรู้ นอกจากการปลูกป่าแล้ว ครูสุทธินันท์ยังมีกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาจากการปลูกป่า โดยการปลูกพืชควบ และเลี้ยงสัตว์ โดยพืชที่ปลูกก็จะมีหลากหลายชนิดทั้งคนกินได้ และสำหรับเป็นอาหารสัตว์ ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่เหลือทำให้ครูสุทธินันท์คิดทดลองทำกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดย่อมขึ้น ได้แก่ การเผาถ่าน การแปรรูปไม้ การผลิตอิฐดินซีเมนต์ การผลิตอาหารสัตว์ การถนอมอาหาร ซึ่งนอกจากจะเป็นการพึ่งพาตนเองได้แล้ว ครูบาสุทธินันท์ยังได้ขยายความรู้ด้านต่าง ๆ ออกไปสู่ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างงาน และรายได้ให้กับครอบครัวได้ ผลงานโดดเด่น ครูสุทธินันท์ เป็นผู้นำแนวคิดระบบวนเกษตรมาปรับประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศจากการปลูกป่ายูคาลิปตัส โดยวิธีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม่ปาล์ม ไม้ไผ่ และพันธุ์ไม้ป่าในผืนป่าเดียวกันทำให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหาร ผืนดินเกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยวิธีธรรมชาติ

ที่อยู่

34 บ้านปากช่อง ตำบลหน้าไม้ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31150

<< ย้อนกลับ