รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุวิชช์ หาญตระกูล

ด้านศิลปกรรม

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (การฟ้อนเจิงตบมะผาบ)

ผลงาน

ที่อยู่

283/1 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54110

<< ย้อนกลับ